Categories

Accueil > Newsletter > Fampahalalam-baovao faha-141

29 mai 2020
Admin 2

Fampahalalam-baovao faha-141

français Malagasy

FANAMBARAN’NY FIRAISAMONIM-PIRENENA MOMBA NY VOLAVOLAN-DALANA
MAHAKASIKA NY TANY MANANA SATA MANOKANA

 

Eo am-pamaranana ny fanoratana ny volavolan-dalàna mahakasika ny Tany manana sata manokana ny Komity Fanavaozana ny Lalàna momba ny Fananan-tany (Comité de Révision des Textes sur le Foncier) ankehitriny. Ny firaisamonim-pirenena dia mankasitraka ny ezaka lehibe noraisin’ny Fitondram-panjakana tamin’ny nanombohana ny volavolan-dalàna,

Io volavolan-dalàna io dia mitanisa ny karazan-tany manaraka ny fitsipi-dalànan’ny tany voaaro manokana toy ny : - ny tany natokana ho an’ny tetikasa fampiasambola, - ny tany fehezin’ny lalàn’ny faritra arovana, - ny tany ampiharana ny fifanarahana vita sonia mahakasika ny lalàna amin’ny fitantanana ny harena voajanahary, - ny tany voafaritra ara-dalàna ampiharana ny zon’ny ala, - ny tany voasokajy ho toerana arovana ampiharana ny fifanarahana iraisam-pirenena nankatoavin’ny Repoblikan’i Madagasikara, - ny Tanimpokonolona, - ny tany tantanin’ny Vondron’olona, - ny tahirin-tany natokana ho fitsinjo ireo taranaka any aoriana, - ny faritra anitarana ny fambolena/fiompiana/jono tantanam-pianakaviana, - ary ny faritra natokana ho an’ny fampivoarana ifotony.

Ny votoatin’ity volavolan-dalàna ity dia hiantraika amin’ny fampivoarana ny firenena amin’ireo sehatra stratejika toy ny hamaroan’aina, ny fambolena/fiompiana/jono, ny orinasa/orindraharaha, ny harena an-kibon’ny tany, ny fizahantany, ny angovo, sns... Ny fitsinjovana ny tombontsoa ho an’ny vahoaka Malagasy manerana an’i Madagasikara ao amin’ny volavolan-dalàna farany no nahatonga ny firaisamonim-pirenena nanoratra ho an’ny Govenemanta ny faniriana hampandray anjara feno ny Fokonolona sy ny mpiantsehatra voakasika mivantana amin’ireo karazan-tany ireo mba ho raisina ny fiainany, ny filàny, ny heviny, ny tolokeviny.

Ny fametrahan’ny governemanta ny volavolan-dalàna amin’ity fivoriana voalohan’ny fahefàna mpanao lalàna amin’ity taona 2020 ity, na dia eo aza ny fepetry ny fihibohana noho ny areti-mandripaka Covid-19, dia mampandamoka ny fahatanterahan’io faniriana sy fitsinjovana io, satria tokoa ny Fokonolona manerana ny Faritra 22 eto Madagasikara dia tsy manana ny fitaovan-tserasera avo lenta ilaina ho amin’ny fanoloran-kevitra ao anatin’izao fotoana saropady izao.

Mahakasika ny faritra ho an’ny fampiasambola, dia maro ny tranga nahitàna fa ny mpitondra nifandimby dia nanome vahana ny mpampiasa vola vahiny amin’ny fanomezana azy ireo tany be velarana tamin’ny alàlan’ny fampanofana tany 30 taona sy mihoatra, azo avaozina. Ny fianakaviambe malagasy izay niaina teo amin’izany tany midadasika be velarana izany dia zary very toeram-ponenana sy toeram-pihariana ary ny Tanindrazana fototry ny kolontsaina, ka tsy afa-manoatra manoloana ny fanotana fady sy fahasimban’ny tontolo iainana, ny loharano sy tahirin-drano voaloto ary ny fihomboan’ny karazan’aretina. Ny fampahantrana sy ny fampijaliana dia mibaribary toy ny vay an-kandrina.

Ny hamaroan’aina sy ny harena voajanahary no otrikarena voalohany misy eto amin’ny Firenena. Ny fikajiana azy ireo sy ny fampiasana voahevitra dia tsy tokony hampandemena ny zo maha-olona izay singa feno manorina ny voajanahary fa hanatsara kosa ny antoky ny fiainan’ny vahoaka eo anivony. Ny ala dia manana ny lanjany manokana eo amin’ny fiarovana manoloana ny fiovaovan’ny toetrandro, ny olom-pirenena dia manana adidy ampitsahatra ny fanimban’ala. Ny fandraisan’andraikitry ny olom-pirenena dia tokony arahina vahaolana sahaza asolo ny fanimbana ny voajanahary mba tsy hivarinana any amin’ny tsy fanjarian-tsakafo.

Nisy atrikasa mahakasika ny fiarovana ny Fokonolona amin’ny zo aman-kasiny amin’ny tany mba hankatoavana ny sata Tanimpokonolona natao tao Antananarivo sy tao Toliary ny volana mey sy aogositra 2019. Ny karazan-tany hafa tsy mbola nosedraina atrikasa toy izany

Ny toejavatra mitranga noho ny valan’aretina Covid-19 izao dia manery anay angataka amin’ny fitondrana mahefa eto amin’ny Firenena mba hanemotra ny fametrahana ny Volavolan-dalàna eny amin’ireo andrim-panjakana mpanao lalàna ho amin’ny fotoana aorian’ny famaranana ny fihibohana sy ny fakan-kevitra ifotony. Ny rohy mampifamatotra ny firaisamonim-pirenena amin’ny zotra fandraisan’anjara tsimialonjafy ary ny fitsipiky ny tamberin’andraikitra amin’ny fanapahan-kevitra rehetra ho amin’ny tombotsoa iombonan’ny daholobe, tahaka ny Lalàna mahakasika ny Tany izay harena sy vakoka ary soa iombonana ho lovain’ny taranaka Malagasy, dia manamafy ny fifamatoran’ny firaisamonim-pirenena amin’izao lalantsaina izao.

Ny firaisamonim-pirenena izay niara-nandinika lalina ity volavolan-dalàna ity dia

 • mihevitra fa ny fanoratana ny fitsipika amin’ny famoronana, ny fitantanana sy ny fanarahamaso ny Tany manana sata manokana voafaritra etoana dia tsy maintsy anaovana fivoriamben’ny olompirenena, mpiantsehatra sy ny mponina any ifoton’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana satria ny fiantraikan’ity volavolan-dalàna ity dia hihatra amin’ny Faritra rehetra, ny Communes ary ny Fokontany eto amin’ny Firenena ;
 • ary manome lanja goavana ny fiarahana amin’ny tompon’andraiki-panjakàna isan’ambaratonga, amin’ny fanomanana sy fandaminana ary fanatanterahana ireo atrikasa any ifotony hoavy ireo.

Antananarivo, faha-22 mey 2020

Vovonan’ny firaisamonim-pirenena: Fikambanana tsy miankina amin’ny Fanjakana : Fikambanana:
 • Alliance Voahary Gasy (AVG)
 • Birao ifandraisan’ny Mpampiofana eo amin’ny Tontolon’ny Tantsaha (BIMTT)
 • Coalition Nationale de Plaidoyer Environnemental (CNPE)
 • Coalition Paysanne de Madagascar (CPM)
 • Comité National de l’Agriculture Familiale (CNAF)
 • Conseil National des Femmes de Madagascar (CNFM)
 • Federasionan’ny Vehivavy Tantsaha eto Madagasikara (FVTM)
 • FEKRITAMA
 • Fikambanana Fampivoarana ny Tantsaha (FIFATA)
 • Natural Justice
 • OSC-Industries Extractives (OSCIE)
 • Plateforme Nationale des Organisations de la Société Civile de Madagascar (PFNOSCM)
 • Réseau SOA
 • ROHY
 • Sehatra Iombonana hoan’ny Fananantany (SIF)
 • Tambazotran’ny Fokonolona Mitantana Harena Voajanahary eto Madagasikara (Tafo Mihaavo)
 • EFA - Ezaka ho Fampandrosoana any Ambanivohitra
 • FAHAZAVANA
 • FIANTSO
 • HITSY
 • LALANA
 • MIFANAMPI
 • MSIS-TATAO
 • RAVINTSARA
 • SAHA
 • SAF-FJKM
 • AWIMA-Madagascar
 • Centre de Recherche et d’Appui pour les Alternatives de Développement – Océan Indien (CRAAD-OI)
 • Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY
 • EDEMA
 • Fagnimbogna
 • FTMF
 • ID-HAYDIA
 • Madagascar Développement et Ethique (MDE)
 • Projet Taratra
 • SOA GNY MIVOATSE
 • Transparency International – Initiative Madagascar (TI-MG)
 • VFTM
 • VFTV
 • Vie Neuve Women In Mining and Resources-Madagascar (WIMR-MADA