Categories

Accueil > Newsletter > FILAZAM-BAOVAO faha-127 (MG) _ FANAMBARANA _ MITOHY NY HETSIKY NY VAHOAKA (...)

17 août 2019

FILAZAM-BAOVAO faha-127 (MG) _ FANAMBARANA _ MITOHY NY HETSIKY NY VAHOAKA MANOHITRA NY TETIKASA FITRANDRAHANA BASE TOLIARA

FILAZAM-BAOVAO faha-127 (MG)
* CRAAD-OI : Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien
* Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY
FANAMBARANA
MITOHY NY HETSIKY NY VAHOAKA MANOHITRA NY TETIKASA FITRANDRAHANA BASE TOLIARA

Nisy lahatsoratra maro nivoaka tamin’ny filazam-baovao Malagasy samihafa nanambara fa niova hevitra ireo vondron’olona nanohitra ny tetikasa fitrandrahana harena ankibon’ny tanin’ny orinasa aostralianina Base Resources ka nanjary nanaiky ny fitrandrahana fasimainty izay mikendry ny hamokatra ilmenita sy metaly hafa ao amin’ny faritra Ranobe sy ny fanamboarana seranana famoahana vokatra mineraly ao Andaboy. Naneho hevitra tamin’ny fomba mavitrika manoloana izany lahatsoratra maro an-gazety izany ny vondron’ny mponina tamin’ny herinandro lasa teo.

Ny fikambanana TANY sy ny CRAAD-OI dia nanapa-kevitra ny hampahatsiahy ny singa manan-danja amin’ny toedraharaha mba hizaràna vaovao amin’ireo olona sy fikambanana izay manaraka sy manohana ity hetsiky ny vahoaka mitolona manohitra ity tetikasa fitrandrahana Base Toliara ity.

• IREO HAFETSEN’ILAY ORINASA MPITRANDRAKA

Tamin’ny fiandohan’ity volana Aogositra ity, dia namoaka ireo lahatsoratra an-gazety fa nihavana tamin’ny fomba ofisialy ny orinasa Base Toliara amin’ny andaniny, ary ny olo-malaza sasany sy ny fokonolona nanohitra ny tetikasa fanamboarana seranana hivoahan’ny vokatry ny fitrandrahana sy fefiloha miaro ny vava seranana (na "jetée") ao Toliara I amin’ny ankilany, tamin’ny alalan’ny fantanterahana fomban-drazana narahina fanolorana omby maromaro izay nikendry ny handrava ilay "titiky" notanterahan’ireo fokonolona nanohitra ny tetikasa fitrandrahana teo aloha, araka ny fomba amam-panaon-drizareo. Ankoatr’izany ny Tale Jeneralin’ny orinasa Base Toliara, izay voatonona ao anatin’ny iray amin’ireo lahatsoratra ireo, dia nanambara hoe : "Manome toky anareo aho fa tsy hisy vokatra ‘radioactif’ ny fitrandrahana ilmenita". Mba hampitony ny sain’ny mpanjono, dia hisy ovaina ny haben’ny lafiny sasany amin’ny fefiloha miaro ny vava seranana - "jetée") mba ahafahan’ny fitaovam-panjonoana mivezivezy manodidina ny seranana hanondranana ny mineraly vokatry ny fitrandrahana (1). Tany amin’ny faritra ambanivohitra kosa, voalaza tao amin’ny lahatsoratra iray fa nanambara ny orinasa hoe nifanaraka tamin’ny fokonolona amin’ny kaomina 5 momba ny fanorenana fasana vaovao miisa 96 ho takalon’ireo fasana hafindra toerana noho ny filàn’ny orinasa, ankoatry ny fanomezana onitra ara-bola.(2)

• MANAMAFY NY FANOHERANY NY TETIKASA FITRANDRAHANA HARENA ANKIBON’NY TANY IREO VONDRON’NY MPONINA ANY IFOTONY

Tamin’ny herinandro lasa teo, dia nasehon’ny filazam-baovaon’ny fahita lavitra TVPlus, ny faha-7 sy faha-12-n’ny volana Aogositra, ny fihaonan’ny fikambanana any ifotony sy ny fokonolona voakasika izay nokarakaraina tamin’ny toerana maro samihafa tao Toliara I sy Toliara II mba hifanakalozana ary hanamafisana ny firaisan-kina sy ny fahavononana hanohy ny fandàvana ny tetikasa fitrandrahana. Ka ny Filohan’ny fikambanana Ma.Zo.To. dia namerina indray fa mety ho maro ny olona omena asa amin’ny fiandohan’ny tetikasa saingy mety ho esorina amin’ila y asa ny ankamaroany aty aoriana, koa tokony hieritreritra sy hazava saina manoloana ny ezaka ataon’ny orinasa mpitrandraka ahazoana ny fon’ny olona. Nasiany teny koa ilay olana lehibe mihatra aman’aina manodidina ny loza mifandray amin’ny ‘radioactivité’ ateraky ny fitrandrahana fasimainty (ilmenita), noho ny sandan’ny famoahana ioraniôma sy tôrioma izay avo be loatra mandritry ny fitrandrahana ilmenita ka mety hitera-doza amin’ny mponina noho ny aretina mahafaty sy olana mety hanjo ireo taranany. (3)

Ny Filohan’ny fikambanan’ny mpanjono ZANADRIAKA kosa dia nilaza fa nisy olona nisandoka ho mpiandraikitra ny fikambanana. Notsipihiny koa fa ny ankamaroan’ny mponina Vezo eo amin’ny faritra dia manohy manohitra ny tetikasa fitrandrahana. Nisy mponina iray nanindry fa izy ihany no mahay mikarakara ny fasany fa tsy ny olon-kafa. Ankoatr’izany dia nisy feon’olona tsy niseho vatana teo amin’ny fahita-lavitra nitatitra fa ny mponina any amin’ny kaomina Tsianisiha sy Ankilimanilike dia nanambara fa na teo aza ny fampigadrana azy noho ny fiarovany ny tanindrazany, dia mbola vonona foana izy hanohitra ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany, ary ny fahanginany nandritry ny herinandro farany teo ireny tsy midika velively fa manaiky izy. Ambonin’izany, nisy nitaraina ny m ponina amin’ny fokontany iray fa misy manery azy hanaiky ny fitrandrahana fasimainty.

• HO FAMARANANA

Satria fantatra tao amin’ny tatitra mikasika ny fandalinana mialoha momba ny fahafahana manatanteraka ny tetikasa navoakan’ny Base Resources tamin’ny faha-21 marsa 2019 fa 4 ny isan’ny metaly ho trandrahana avy ao amin’ny fasimainty ao Ranobe, anisan’izany ny ilmenita sy ny zirkôna, ary ny sandan’ny ioraniôma sy tôrioma ao anatin’ny zirkôna dia avo be ka tsy ho azo hamidy any amin’ny tany maro ireo vokatry ny fitrandrahana (4), dia midika ho resaka famitahana feno hafetsena mba hampandriana adrisa ny vondron’ny mponina Malagasy ny filazàna fa "tsy hisy fiatraikany ara-‘radioactif’ ny fitrandrahana ilmenita".

Ny CRAAD-OI sy ny Fikambanana TANY dia manentana ny olompirenena malagasy sy erantany rehetra hanamafy ny fanohanany ireo vondron’ny mponina any amin’ny faritra Atsimo Andrefana mifanojo amin’ny fandrahonana mavesatra mitambesatra amin’ny zony ara-ekonomika, ara-fananantany, ara-piaraha-monina, ara-tontolo-iainana ary ara-kolotsaina. Ireo mponina ireo dia mbola miandry foana ny fanambaràna ofisialy ny fanapaha-kevitry ny Filohan’ny Repoblika Malagasy momba ny fangatahany ny hampijanonana tanteraka ny tetikasa fitandrahana Base Toliara.

Ireo fikambanana manasonia ity Fanambaràna ity dia mamerina indray ny antso avo sady maika amin’ny tompon’andraiktra mahefa mba hamaly araky ny fanirian’izy ireo ny fangatahany, ary mba hampanjaka ny mangarahara amin’izay fanapaha-kevitra raisina momba izany, satria ny tatitra mikasika ny asan’ny Base Resources tamin’ny volana Jona 2019 dia mampiseho fa mandroso manao dingan-dava ny asan’ny orinasa (5).

15 Aogositra 2019
*CRAAD-OI - Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives au Développement – Océan Indiencraad.madagascar@gmail.com ; http://craadoi-mada.com
*Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy - Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info ; www.facebook.com/TANYterresm...

-------------------------

RAKITRA NANOVOZAN-KEVITRA

(1) http://www.midi-madagasikara.mg/eco...

(2) https://www.newsmada.com/2019/08/06...

(3) http://terresmalgaches.info/spip.ph...

(4) https://www.baseresources.com.au/wp... (pejy faha-20)
 Jereo koa : http://terresmalgaches.info/spip.ph...
https://news.mongabay.com/2019/07/m...

(5) https://www.baseresources.com.au/wp...