Categories

Accueil > Newsletter > FILAZAM-BAOVAO FAHA-132 : CRAAD.OI sy Fikambanana TANY. FANAMBARANA : TSY (...)

21 décembre 2019
Admin 2

FILAZAM-BAOVAO FAHA-132 : CRAAD.OI sy Fikambanana TANY. FANAMBARANA : TSY MAINTSY TANTERAHANA NY FANAVAOZANA NY FEHEZAN-DALANA MALAGASY MIFEHY NY FITRANDRAHANA NY HARENA ANKIBON’NY TANY FA AMIN’NY FOMBA MAMPANDRAY ANJARA NY MPIOMBON’ANTOKA REHETRA SY MIRESAKA NY LAFINY MANAN-DANJA MAFONJA REHETRA

FILAZAM-BAOVAO FAHA-132.
*CRAAD-OI : Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien
*Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy - Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY
FANAMBARANA
TSY MAINTSY TANTERAHANA NY FANAVAOZANA NY FEHEZAN-DALANA MALAGASY MIFEHY NY FITRANDRAHANA NY HARENA ANKIBON’NY TANY
FA AMIN’NY FOMBA MAMPANDRAY ANJARA NY MPIOMBON’ANTOKA REHETRA SY MIRESAKA NY LAFINY MANAN-DANJA MAFONJA REHETRA

Ny fehezan-dalàna momba ny harena ankibon’ny tany nolaniana tamin’ny taona 2005 (1) izay manan-kery amin’izao fotoana izao dia malaza eran-tany amin’ny fironany mafy mankany amin’ny tombotsoan’ny orinasa mpitrandraka ka mahafatiantoka ny Fanjakàna sy ny mponina malagasy (2). Koa tena tsy azo ialàna ny fanavaozana na fanamboarana azy mba hampitomboana ny fiantraikany tsara ho an’ny Malagasy, na tsy hahafaly ireo orinasa mpitrandraka sy ireo rafitra mpiaro ny sehatra tsy miankina eo amin’ny firenena sy iraisam-pirenena aza izany.

Ny faha-28 novambre 2019, ny tambazotran’ny fikambanana eo amin’ny firaisamonim-pirenena misahana ny sehatry ny Orinasa Mpitrandraka (OSC-IE) dia namoaka Taratasy misokatra ho an’ny Filohan’ny Repoblika Malagasy hanoherana ny fanapaha-kevitra tsy mampandray anjara ny rehetra sy tsy mangarahara raisin’ny Fanjakana amin’ny famolavolàna sy fanavaozana ny Fehezan-dalàna mifehy ny harena ankibon’ny tany sy ny solika. Tamin’ny faha-10 Desambra, nandritra ny lanonana fanolorana ny tatitra mikasika ny EITI taona 2017 sy 2018, ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika dia nanamafy fa "ny volavolan-dalàna momba ny fanavaozana ny Fehezan-dalàna mifehy ny fitrandrahana ny harena ankibon’ny tany sy ny solika dia efa natolotra ny filankevitry ny governemanta tamin’ny endrika « fepetra fanampiny » ary efa nisy atrikasa teto Antananarivo sy tany amin’ny faritra nanangonana ireo soso-kevitra nomen’ny mpandray anjara rehetra". Nanambara ny Minisitra fa hisy fampisehoana ny volavolan-dalàna ny faha-20 desambra 2019 mandritry ny Fivoriana fikaonan-doha momba ny fanavaozana ny Fehezan-dalàna mifehy ny harena ankibon’ny tany izay hanasàna ny mpiantsehatra rehetra handray anjara. "(3)

Ny fisalasalàn’ireo mpanapa-kevitra sy ny adihevitra misy eo amin’ny vondron’olona samihafa manodidina ny Fehezan-dalàna mifehy ny harena ankibon’ny tany dia mampahatsiahy ny zava-nisy tamin’ny taon-dasa satria tamin’ny taona 2015 dia nisy asa fanavaozana ny Fehezan-dalàna mifehy ny harena ankibon’ny tany izay nandraisan’ny fikambanana avy amin’ny fiarahamonim-pirenena sy ny olom-pirenena anjara, izay nivoatra sy efa nahavita dingana maro, saingy naaton’ny manampahefana ambony tampoka tsy nisy fampandrenesana mialoha na fifampieràna ny volana martsa 2017, satria hono « nanaitra sy nampanahy ireo mpampiasa vola ny fanovàna kasaina atao" (4). Raha ny marina, ny orinasa mpitrandraka sy ny mpanohana azy dia nahazo fahafahampo teo amin’ny fanelanelanana nataon’ireo tompon’andraikitra (5).

Manoloana ny fiverenan’ny fifandrirotana misy eo amin’ireo mpiaro ny tombontsoa samihafa sy mifanohitra, hanapa-kevitra ny hanafoana ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny harena ankibon’ny tany tahaka ny nataon’ny ekipa nodimbiasany ve ny ekipa eo amin’ny fitondràna tarihan’ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina ? Sa hanohitra ny tsindry sy ny fiezahana handresy lahatra ataon’ny mpiaro ny sehatra tsy miankina, amin’ny alalan’ny fanaovana fifampiraharahana marina amin’ny olom-pirenena rehetra mba hiarovana tsara kokoa ny tombontsoan’ny firenena sy ny vondrom-piarahamonina ifotony iharan’ny tetikasa fitrandrahana mivantana ?

Ny votoatin’ny volavolan-dalàna, araka ny notaterin’ny filazam-baovao maromaro, dia miompana indrindra amin’ny fampitomboana ny tahan’ny vola haloan’ny orinasa amin’ny Fanjakàna sy ireo sampany, vokatry ny varotra (redevances) amin’ny andaniny, ary amin’ny fanomezana ny Fanjakàna ampahan’ny vokatra, amin’ny ankilany (3). Mitaky fanampim-panazavana, fiarahana misaintsainana sy miady hevitra eo amin’ny samy mpandray anjara ny hahitàna ny taha mety indrindra eo amin’ny fampitomboana hampiharina sy ny fomba fitantanana tena sahaza mba tena hahazo tombotsoa marina avy amin’ireo tolo-kevitra vaovao ireo ny vahoaka Malagasy.

Ankoatr’izany, ny fakàna hevitra mialoha amin’ireo vondrom-piarahamonina voakasiky ny tetikasa fitrandrahana (6), ny resaka Fananan-tany (7), sy tontolo iainana ary radioaktivite(8), sy ny hafa, lohahevitra izay tena mahasarotiny manokana eto Madagasikara amin’izao fotoana izao raha vao tetikasa fitrandrahana no resahana, dia tsy voatonona mihitsy ao amin’ireo famintinana sy fanehoan-kevitra momba ny volavolan-dalàna natolotry ny governemanta ankehitriny. Midika ve izany fa tsy voaresaka mihitsy ao amin’ilay « fanamboarana » ny Fehezan-dalàna momba ny harena ankibon’ny tany ireo lohahevitra ireo ka mbola ho tazonina avokoa ny andalana momba azy ireo ao amin’ny Fehezan-dalàna 2005 ?

Tsy azo ialàna ny fifanakalozana sy fanapaha-kevitra momba ny fijerena sy fikarakarana ireo lohahevitra ireo ao anaty volavolan-dalàna mba tsy hanohy ny fanapotehana ny tombotsoa sy zo ara-toekarena, ara-sosialy, ara-tontolo iainana sy ara-pahasalamana ny Fehezan-dalàna mifehy ny harena ankibon’ny tany ao aorian’ny fanavaozana na fanamboarana azy ka tsy hampidina ny fari-piainana sy hanimba ny fahasalaman’ny vondrom-bahoaka any ifotony mipetraka manodidina ny toeram-pitrandrahana ny asa fitrandrahana.

Ny Fivoriana fikaonan-doha izay kasaina hanazavan’ny governemanta bebe kokoa ny volavolan-dàlana nomaniny dia tsy ho ampy hifanakalozana amim-pahamatorana sy hifandresen-dahatra momba ireo lohahevitra mihatra aman’aina ireo. Ny fahamaikan’ny mpanapa-kevitra hamoaka fahazoan-dàlana vaovao hitrandraka mi-isa dimam-polo (50) dia tsy afaka hanamarina ny tsy fanomezana toerana sy lanja ireo lohahevitra mafonja ireo.

"Aoka isika tsy hanafangaro ny firotorotoana sy ny fihazakazahana tsy ampy fiheverana amin’ity fanamboarana ny lalàna ity, izay ho fototry ny hoavin’ny sehatry ny harena ankibon’ny tany".

17 desambra 2019 (Voadika amin’ny teny malagasy ny 20 desambra 2019)
*CRAAD-OI : Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien : craad.madagascar@gmail.com ; http://craadoi-mada.com
*Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy - Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY : patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info ; www.facebook.com/TANYterresm...

RAKITRA NISINTONANA HEVITRA ::
(1) Code minier 2005 : Loi n°2005-021 du 17 octobre 2005 -http://bcmm.mg/code-minier-2005/
(2) Les Amis de la Terre : Madagascar nouvel eldorado des sociétés minières et pétrolières - http://www.amisdelaterre.org/IMG/pd...
(3) http://www.midi-madagasikara.mg/eco...
(4) Le président malgache dit qu’il n’a pas l’intention de changer le code minier https://af.reuters.com/article/topN...
(5) Codes minier et pétrolier : Des questions toujours en suspens - http://www.midi-madagasikara.mg/eco...
(6) Pour l’intégration d’une consultation publique obligatoire dans le Code minier : http://terresmalgaches.info/spip.ph...
(7) Les principes relatifs au Foncier et le Code minier : http://terresmalgaches.info/spip.ph...
Le Code Minier ne doit pas sacrifier le peuple malgache pour plaire aux investisseurs https://www.madagascar-tribune.com/...
(8) Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République (au sujet de la radioactivité sur le site de Ranobe) : http://terresmalgaches.info/spip.ph...