Categories

Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-72

19 avril 2017
Admin

Filazam-baovao faha-72

français Malagasy

AN’NY MALAGASY NY TANY SY ZO FOTOTRY NY MPONINA NY MAHAZO MIALOHA NY VAOVAO REHETRA MIKASIKA NY TETIKASA HAMPIASANA VOLA

Ao anatin’ny fientanana mafy sy fipepipepin’ny mpitondra fanjakana amin’ny fikarohana mpampiasa vola avy any ivelany eran’ny vazatany, dia tian’ny Fikambanana TANY ny hampisongadina hevitra fototra roa mikasika ny fitantanana ny tany izay efa voaresaka teo aloha saingy tsara ampahatsiahivina manoloana ny toe-java-misy amin’izao fotoana izao : ny fivarotana tany amin’ny orinasa izay avy any ivelany ny ankabeazan’ny petra-bolany dia tokony ho raràna ; ary tokony hampahafantarina ny olompirenena amin’ny fomba mangarahara ny fifanarahana atao sy ny votoatiny ary ny fampiharana azy.

Tokony hovaina ny lalàna mikasika ny fampiasam-bola 2007-036 izay manome alàlana hivarotra ny tany malagasy amin’ny vahiny mpampiasa vola

Teo aloha, dia noraran’ny lalàna malagasy hatrany ny fivarotana tany amin’ny vahiny. Saingy ny lalàna 2003-028 no nanomboka nanokatra ny fahafahan’ny vahiny izay mampiasa vola mihoatry ny 500 000 dôlara amerikana hividy tany. Io fepetra io dia nofohanan’ny lalàna mikasika ny fampiasam-bola 2007-036 ka ny andalana faha-18 sy 19 -n’io lalàna io, indrindra indrindra, no nahatonga ho ara-dalàna ny fivarotana tany amin’ny orinasa rehetra mampiasa “anarana indrana” Malagasy. (1)

Tsy mbola nivoaka ny didim-panjakàna fampiharana io lalàna io. Izany no hany valinteny asetry ny fanoheran’ny mponina sy ny fanambaràna avoakan’ny fikambanana TANY. Raha ohatra ka marina aza fa tsy mbola nisy varotra natao nampiasana io lalàna io, izay tokony mbola ho porofoina izany, dia tsy hanohitra ny lalàna na oviana na oviana ny didim-panjakana fampiharana azy ka tsy manome antoka mihitsy ho an’ny ho avy.

Ny hany azo antoka dia ny fanovàna io lalàna io sy ny fanalàna ny fahafahana mivarotra tany amin’ny olona na orinasa vahiny any amin’ny lalàna rehetra. Ny antony lehibe indrindra dia ny maha-masina ny tanin-drazana ao amin’ny kolontsaina malagasy sy ny tsy fitoviana miharihary eo amin’ny fahafaha-mividin’ny ankamaroan’ny Malagasy sy ny orinasa vahiny. Ny famelàna ny orinasa manana petra-bola vahiny hiditra hifaninana ankahalalahana tanteraka amin’ny olom-pirenena malagasy tsotra amin’ny fividianana tany dia mampananontanona ny fanjavonana tsy misy fanafany ny ampahany lehibe amin’ny tanin’ny firenena malagasy.

Ny filaza 2-0.1 tamin’ny taona 2016-n’ny volavolan-dalàna mikasika ny fananan-tanin’olon-tsotra vita titra koa dia mirona ho amin’izany. Nisy fikambanana avy amin’ny fiaraha-monim-pirenena naneho fanakianana io volavolan-dalàna io (2) sy nangataka ny hanaovana loa-bary an-dasy eo anivon’ny firenena momba izany saingy tsy nahazo valiny hatramin’izao.

Tokony hampahalalàna ny olompirenena rehetra amin’ny fomba mangarahara ny zotram-pandraharahana mikasika ny fampiasam-bola

Tena ilaina ny mangarahara mba hanamora ny fitiliana fitantanana lavorary ny tany. Any am-piandohan’ny fifampiraharahana, dia tokony ho fitsipika tsy maintsy arahina ny fampahalalàna amin’ny besinimaro ny fisian’ny fifanakalozana. Hampitombo ny lanjan’ny Malagasy eo amin’ny fifandanjan-kery izany ary hanome fahafahana hikaroka sy hanamarina mialoha momba ny fahatokisana azo apetraka amin’ ireo mikasa hampiasa vola. Ny fampahafantarana amin’ny besinimaro ny fifanekena natao sy ny antsimpirian’ny andalana ao anatiny koa dia mampihena ny mety ho fanararaotana na fanambakàna.

Ny fametrahana ny fifanekena momba ny fanofàna tany rehetra ho takatry ny vahoaka dia ahafahan’ny olompirenena rehetra mikaroka vaovao momba ny fitantanana ny tany, mandray anjara amin’ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny fifanekena, ary mahalala ny fiatraikany tsara sy ratsy. Ny fiaraha-miasan’ny fiaraha-monim-pirenena sy ny Fanjakàna amin’ny alalan’ny famenoana isan’andro ny « boky firaketana ho an’ny mponina » izay azon’ny olom-pirenena rehetra jerena dia ahafahan’ny mpikambana ao amin’ny vaomiera momba ny tany any amin’ny kaominina miara-miasa amin’ny fandraisana sy fandefasana mankany amin’ny rafi-panjakana ny tranga sy vaovao rehetra mikasika ny tany, sy ny fanofàna ary fivarotana raha misy izany. Io vaomiera io dia sosokevitra hanitarana ny mpikambana sy andraikitry ny kaomisiona mpamantatra ifotony, KMI - (Commission de reconnaissance locale, CRL) - izay efa misy amin’izao fotoana izao araka ny lalàna 2006-031 (3). Ny fanalalahana ny fisiany any amin’ny kaominina rehetra koa dia anisan’ny tolokevitra atao satria amin’izao fotoana izao io KMI io dia any amin’izay kaominina manana BIF (Birao Ifotony momba ny Fananantany) ihany no mijoro. Mi-isa 523 amin’izao fotoana izao ny kaominina manana BIF, izany hoe mihoatry ny arivo ny isan’ny tsy manana vaomiera toa io. Ankoatr’izay, ny tsy fahampian’ny fifanakalozana eo amin’ny sampan-draharahan’ny fananantany sy ny BIF dia mety ho tena nisy fiantraikany teo amin’ny fahafahana matoky ny vaovao anatin’ny boky rakitra any amin’ny sampan-draharahan’ny fananantany. Ity fomba fiasa atao sosokevitra ity anefa tena hampikoriana mora foana ny fifanakalozana avy amin’ny toerana isanisany mankany amin’ny foibe, ary avy any amin’ny foibe mankany amin’ny toerana samihafa. Fanampin’izany, ho mora takatry ny rafitra itsinjaram-pahefana sy ny olom-pirenena koa ny fanapaha-kevitra momba ny fanomezana tany izay matetika raisin’ny rafitra foibe.

Io fomba fiasa io dia hanakana ny fisian’ny toe-javatra sarotra inoana izay niainana nandritry ny taona faramparany teo ka nahatonga ny Fanjakana malagasy ho tsy afaka nahalala, hono, ny toerana misy sy fitambaran’ny tanim-panjakana nomena sata hafa, na tamin’ny alalan’ny fampanofana na tamin’ny alalan’ny varotra. Hany ka voatery niantso fanampiana tamin’ny fikambanana mpamatsy ara-bola iraisam-pirenena tamin’ny fanatanterahana ny fikarohana sy famantarana antsipiriany momba izany. Tsy mbola vita hatramin’ny farany io fikarohana sy famantarana io araky ny fahalalanay azy. Ary satria tsy maintsy ho efa nisy tany vao nomena mpampiasa vola na rafitra hafa indray dia io fomba fiasa atolotra io no ahafahana mamantatra matetika sy ara-potoana ary amin’ny sandany mirary ny fivoaran’ny toe-javatra.

Ity tranga ity dia ohatra mampivandravandra fa misy fomba fiasa izay mety ahatonga ny Malagasy ho afaka hitantana ny fananany amin’ny alalan’ny fiaraha-miasan’ny Fanjakàna sy ny olom-pirenena fa tsy voatery hiandry na hitalao famatsiana ara-bola avy any ivelany.

Ny fikambanana TANY dia manamafy koa ny sosokeviny amin’ny fampijoroana rafitra vaovao fandalinana, fanatanterahana, fandrindrana ary fanaovana tomban’ezaka eo anivon’ny fiarahamonim-pirenena sy ny olom-pirenena momba ny politika fitantanana ny tany sy ny fampiasana vola eo amin’ny tany, antsoina hoe CREDES na Comité pour le Respect de l’Environnement et du Développement Economique et Social, izany hoe Komity ho an’ny Fanajana ny Tontolo Iainana sy ho an’ny Fampivoarana ara-toekarena sy ara-sosialy (4), izay tsy hifanitsaka amin’ny andraikitry ny Komisera Jeneralin’ny Rafitra Fandrindrana sy Fanaraha-maso ny Fampiasam-bola sy ny Famatsiana (Organisme de Coordination et de Suivi des Investissements et de leurs Financements, OCSIF) ny asany. (5)

Eo am-pandraisana fanapaha-kevitra manan-danja goavana izay manome andraikitra ary mamatotra ny firenena sy ny taranaka faramandimby eo amin’ny lavitr’ezaka mantsy ny mpitondra malagasy amin’izao fotoana izao, mifandray amin’ny fampiasam-bola avy any ivelany ny sasany amin’izy ireo, izay andraikitry ny olompirenena rehetra ny mahafantatra sy mandalina ary manara-maso azy.

Samia mailo manoloana ny tetikasa fampiasam-bola hoavy sy ny fanekena raiketiny !

Satria ny mpitondra sy tompon’andraikitra ambony ao amin’ny Fanjakàna malagasy miantso mafy ny mpampiasa vola ho avy eto Madagasikara, dia marobe ireo tany avy amin’ny kaontinanta rehetra no manomboka manasonia miaraka amin-dry zareo drafitrasa hiarahana, fifanarahana mialoha, fifanekena, sns... Saingy indrisy fa tsy mahazo eo am-pelatanany ny andinidininy momba ny fanekena lavitr’ezaka nosoniavina amin’ny anarany ny olompirenena. Misy lohevitra vitsivitsy nanintona manokana ny sain’ny Fikambanana TANY :

Misy fikasàna hanorina faritra ara-toe-karena manokana (zones économiques spéciales, ZES) any amin’ny toerana samihafa eto Madagasikara ka ny fanomezana faritra iray ny Maorisianina ao Tolagnaro dia nampitsangana hanohitra izany vondron’olona matetika manohana ny tetikasa fampiasam-bola. Nanjary nahaliana olompirenena maro io lohahevitra io nefa koa nampitombo ny ahiahin’izy ireo sy ny tsifahatokisany. Mendrika haseho ny olona amin’ny fomba mangarahara kokoa ny votoatin’ny fikasana hiara-hiasa voasonian’ny EDBM (Economic Development Board of Madagascar) sy ny Board Investment of Mauritius tamin’ny volana Marsa 2016, izay fantatra fa hanamorany fahatongavan’ny orinasa maorisianina. Toy izany koa ny fifanarahana-lasitra izay mikendry ny hampitombo ny fiaraha-miasa ara-teknika any amin’ny sehatra toa ny fambolena sy jono ary fizahan-tany (6). Ny volavolan-dalàna momba ny ZES koa tena ilaina haely amin’ny besinimaro.

Misy volavolan-dalàna mikasika ny faritra hanaovana fampiasam-bola ho an’ny fambolena sy fiompiana (ZIA, zones d’investissement agricole) koa miroso amin’izao fotoana izao. Ireny faritra ireny hono dia « hatokana ho an’ny fitrandrahana ara-fambolena sy ara-toe-karena ataon’ny mpampiasa vola ‘tsy miankina amin’ny Fanjakàna avy eto an-toerana sy avy any ivelany’ ao anatin’ny Drafitra Nasionaly momba ny Fananan-tany (na Programme National Foncier, PNF) sy ny Drafitra Nasionaly ho Fampiasam-bola ho an’ny Fambolena, Fiompiana ary Jono (na Programme National d’Investissement Agricole, Elevage et Pêche, PNIAEP) ary mikasa hanorina faritra atokana hampiasam-bola ho an’ny fambolena sy fiompiana 2 tapitrisa hekitara ato anatin’ny 10 taona » (7). Ny andiany voalohan’ny ZIA izay mirefy 1 000 hektara eo eo, napetraka tao Vakinankaratra niaraka tamin’ny hiaka hoe « Tsy hisy fandroahana » dia misongadina amin’ny fanoheran’ny fokonolona any an-toerana azy noho ny fampandrenesana maro ataony momba ny fandroahana ny mponina, izay tena mifanipaka amin’ny fampanantenana natao (8).

Maro ny fifanarahana voasonia niaraka tamin’ny mpitondra sinoa tamin’ny volana Marsa 2017 tany Beijing, fa ny iray anisan’ny nanaitra dia ny fanaovana sonia taratasy mirakitra drafitrasa iombonana kasaina hotanterahana na fikasana hiara-hiasa (memorandum) momba ny « fametrahana faritra ara-toe-karena voatokana na zone économique exclusive (ZEE) hataon’i Shina eto Madagasikara, ary ny fanamboarana seranatsambo izay kasaina hatao ao Narinda, ao amin’ny faritra avatra andrefan’ny Nosy ». Satria mandrakotra 1,4 ka hatraminy 4 tapitrika kilometatra tsy mivady mandry ny faritra ara-toe-karena voatokana malagasy (9), dia tafiditra ho anisan’ny nifanaovana fifanarahana goavana koa izany izao ny fari-dranomasina.

Vokatry ny tatitra nataon’ny mpanao gazety momba ny « finiavana naverimberin’ny Filoha malagasy hahita an’i Madagasikara hiditra anatin’ny « Fehikibo sy Làlan’ny Lasoà » (Ceinture et Route de la Soie), hevitra ara-toe-karena noforonin’ny Filoha sinoa (10), dia tsy manan-kambara ny Fikambanana TANY ankoatry ny mizara ny traikefan’ny Sri-Lanka mba hanitikitika ny fieritreretana sy hanairana ny olompirenena : « rehefa avy niantso an’i Shina hanomboka fotodrafitr’asa goavana (arabe midadasika, seranatsambo, seranam-piaramanidina eran’ny nosy) ny governemanta sri-lanke dia sahirana mandoa ny trosa amin’ireo vola nindraminy ka manjary voatery manome ny orinasa sinoa tany sy tombotsoa samihafa. Mahafaly an’i Pékin izany, izay mitady ny ahatonga an’io nosy anatin’ny Oseana Indiana io ho anisan’ny seranatsambony manan-danja ao amin’io faritra io. Saingy mampatahotra ny mponina any an-toerana izany satria mety ho voaraoka amin’ny taniny ry zareo mba hanomezana toerana ny fanirian’ny Sinoa hisandratra » (11).

Famaranana :

Raha tena hampitombo ny fidiram-bola sy hanatsara ny fari-piainan’ny ankamaroan’ny mponina tokoa no kendren’ny mpitondra eto Madagasikara, dia tsy azo ialàna ny fandraisana ho anisan’ny foto-kevitra enti-miasa ny tsy firotorotoana, ny fitandremana ary ny fangaraharana, ankoatry ny fitantanana ny tany sy ny harena voajanahary amin’ny fomba voadinika lalina mba hitsimbina sy hitahiry ampahany ampy ho an’ny taranaka fara mandimby.

Ny fizaràn’ny teknisiana sy mpanapa-kevitra vaovao alohan’ny hanombohana tetikasa hampiasam-bola dia mitaky ny faneken’ny mpitondra sy ny mpiasam-panjakàna

  • fa manana zo fototra hahalala ny vaovao ny olompirenena ary indrindra ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana toy ny kaominina,
  • sy andraikitry ny rehetra ary adidin’ny tsirairay ny mandray anjara amin’ny fampandrosoana ny firenena, ny fandraisan’andraikitry ny olompirenena.

Ny fikambanana TANY dia mbola mamerina fa alohan’ny handraisana fanapaha-kevitra mikasika tetikasa goavana mamatotra ny Malagasy sy ny taranaka mandritry ny am-polotaona maro dia tokony hampiseho fangaraharana manokana ny mpitondra ka hikarakara loa bary an-dasy hilazan’ny olompirenena rehetra hevitra, satria ny vokatra ateraky ny tetikasa toy izany, na anatin’ny fotoana fohy na amin’ny lavitra ezaka, dia mety hitera-doza ho an’ny ankamaroan’ny mponina izay efa anatin’ny fahasahiranana.

Paris, faha-17 Aprily 2017

Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy / Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY
patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info ; http://facebook.com/TANYterresmalgaches ;

Rakitra nisintonan-kevitra

(1) Loi 2007-036 du 14 janvier 2008 sur les investissements à Madagascar – CHAPITRE V – ACCES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Art. 18. - Accès des investisseurs étrangers à la propriété immobilière a. Les sociétés de droit malgache dont la gestion est placée sous le contrôle d’étrangers ou d’organismes dépendant eux-mêmes d’étrangers au sens de l’art 22 modifié de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé sont autorisées à acquérir des biens immobiliers sous réserve de remplir les deux conditions cumulatives suivantes :
- les sociétés doivent avoir obtenu auprès de l’EDBM, préalablement à la conclusion finale de tout acte translatif de propriété immobilière, une autorisation dite « Autorisation d’acquisition foncière » laquelle sera délivrée dans les conditions fixées à l’article 19 ci-après ;
- les biens immobiliers doivent être affectés exclusivement et de façon continue à l’exercice d’une activité commerciale, notamment industrielle, touristique ou de service ou d’une activité agricole ou halieutique. L’activité commerciale ne peut consister dans l’acquisition de l’immeuble en vue de sa revente, en l’état ou après réalisation d’aménagements ou de constructions.[…]
Art. 19. - Autorisation d’acquisition foncière 1. L’autorisation d’acquisition foncière est délivrée au niveau de l’EDBM agissant pour le compte du Ministère chargé des Domaines, sur demande de l’investisseur, lequel, à cette fin, dépose un dossier auprès de l’EDBM contenant les pièces suivantes […] L’ EDBM remet au requérant un récépissé de dépôt du dossier.
(2) http://terresmalgaches.info/spip.ph...
(3) Loi 2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée, art 11.
(4) Voir « Les défis à relever dans les nouvelles lois sur les investissements » : http://terresmalgaches.info/spip.ph...
(5) http://www.midi-madagasikara.mg/pol...
(6) « L’EDBM est chargé de promouvoir, de faciliter et d’accélérer l’approbation de tous les projets d’investissements » art.8 de la loi 2007-036.
 http://www.midi-madagasikara.mg/pol...
 http://www.lexpressmada.com/blog/ac...
 http://www.midi-madagasikara.mg/eco...
 https://sobikamada.com/economie/ite...
(7) http://www.mpae.gov.mg/blog/2017/02...
(8) http://terresmalgaches.info/spip.ph...
(9) http://french.news.cn/afrique/2012-...
 « La notion de ZEE trouve son fondement juridique dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer 
 (ou Convention dite de Montego Bay), signée le 10 décembre 1982 ».
(10) http://www.lexpressmada.com/blog/ac...
 http://www.ekomada.com/2017/03/27/m...
 http://matv.mg/madagascar-chine-raj...
(10 bis) http://www.chine-magazine.com/nouve...
 http://www.chine-magazine.com/renfo...
(11) http://www.rfi.fr/emission/20170404...
 http://www.rfi.fr/emission/20170404...
 http://time.com/4077757/sri-lanka-c...
https://www.forbes.com/sites/wadesh...
 https://www.forbes.com/sites/wadesh...