Categories

Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-83

15 novembre 2017
Admin

Filazam-baovao faha-83

français Malagasy

TARATASY MISOKATRA HO AN’NY SOLOMBAVAM-BAHOAKAN’I MADAGASIKARA

Handinika ny volavolan-dalàna
PL n° 023/2017 momba ny fanoratana sy ny fizakàna ny tanin’olon-tsotra vita titra (na
« projet de loi n°023/2017 du 27 septembre 2017 fixant le régime juridique de l’immatriculation et de la propriété foncière titrée »)
ny solombavam-bahoakan’i Madagasikara ny faha-7 novambre 2017. 

Mangataka ny hanàlana ny and. faha-127 ary ny faha-117 ka hatramin’ny faha-120 sy ny hanaovana fanitsiana amin’ny andininy maro hafa ny Fikambanana TANY miaro ny tany Malagasy.

Faly miarahaba anareo Tompoko ny Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy

Manao antso avo aminareo mikasika ity volavolan-dalàna izay ho dinihinareo amin’ny faha-7 novambra 2017 ity, noho ny olana izay efa nampahafantarin’ny fikambanana avy amin’ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara ny vaomiera miandraikitra ny Fananan-tany ao amin’ny Antenimieram-pirenena. 

Mikasika ity volavolan-dalàna momba ny fanoràtana ny tanin’olon-tsotra vita titra ity, dia manamafy ny fanairana sy fangatahana fanesorana ary fanaovana fanitsiana izahay noho ny fisian’ny andininy maromaro mety hisy fiatraikany ratsy sady mavesa-danja amin’ny mponina maro an’isa, indrindra fa amin’ny tantsaha any amin’ny faritra rehetra eto Madagasikara, ka manohitohina ny tombotsoan’ny fitambaran’ny vahoaka malagasy raha lany sy ampiharina.

MISY LAFINY SAMIHAFA AMIN’IRETO ANDININY ENINA IRETO METY HITERAKA FANDROAHANA AMIN’NY TANINY MPONINA MAROBE SY FAHAVEREZAN’NY FANANANY TANY.

Tsy zoviana amintsika fa ny tany no hany fananana sy fitaovana entin’ny Malagasy maro miasa sy ivelomana ka mety hampahantra ny fianankaviana maro ny fanalàna azy amin’ny taniny ary azo antoka fa vao maika hampahantra ny firenena ny fiantraikany raha tanterahana.

1 - "Mikasika ireo faritra hitrandrahana harena an-kibon’ny tany" (art 6)

 Araka ny voalaza ao amin’ny andininy faha-6, "alohan’ny hisian’ny fitrandrahana, ny tompon’ny fahazoan-dàlana momba ny harena ankibon’ny tany dia tsy maintsy manao fifanarahana amin’ny tompon’ny tany voasoratra anarana ao amin’ny titra fananan-tany".
"Paragraphe 3 : « Des périmètres miniers » dans une propriété foncière titrée
Article 6 : Avant l’exécution de toute forme de permis, recherche ou exploitation, le titulaire du permis doit avoir l’accord écrit du propriétaire du sol inscrit au titre foncier conformément aux textes en vigueur
."

Tsindrinay ny fangatahana efa naverimberina tamin’ny sosokevitra manodidina ny Fehezan-dalàna mifehy ny harena ankibon’ny tany, fa ny fakàna ny hevitry ny daholobe sy ny fangatahana ny faneken’ny tompon’ny tany dia tsy maintsy atao alohan’ny hanomezana ny orinasa ny fahazoan-dàlana hitrandraka, mba ahafahan’ny tompon’ny tany manaiky na mandà izany.

2 – (And. 65) : Olom-pirenena sy tantsaha an-hetsiny maro no nanao fangatahana hanoratra ny sombin-taniny tamin’ny alalan’ny kadasitra iombonana nandritra ireo am-polotaona maro lasa ary tsy nahazo titra fananan-tany hatramin’izao. Ity volavolan-dalàna ity dia manome alàlana ny hamindràna ny tanin’izy ireo ho anisan’ny tanim-panjakàna azo hamidy, raha tsy manatanteraka hetsika fanoherana na fitakiana manodidina izany ao anatin’ny iray volana ao aorian’ny fampilazàna ao amin’ny kaomina ny mponina voakasik’izany. Koa ny fangatahanay dia ny hanitatra ny fe-potoana ho herintaona.

Andininy faha-65 - Ho an’ny sombin-tany nanaovana fanoratana faobe ka tafiditra amin’ny fanoratana tany araka ny lalàna sy fitsipika teo aloha, dia misokatra ny fe-potoana iray volana mba hamelana ny olona voakasika hampiasa ny zony. Ity fe-potoana ity dia isaina manomboka amin’ny famoahana ilay filazàna eo amin’ny peta-drindrina ao amin’ny biraon’ny Kaominina sy ny Fokontany momba izany ataon’ny Filohan’ny Fitsarana Manokana Terrier.[…]

"Article 65 – Pour les parcelles objet d’immatriculation collective engagée sous l’empire des anciens lois et règlements, un délai de un mois est ouvert pour permettre à toute personne intéressée de se prévaloir de leur droit. Ce délai court à compter de l’affichage aux bureaux des Communes et des Fokontany intéressés d’un avis établi à cet effet par le président du Tribunal Spécial Terrier. […]"

Ireo mpamboly mipetraka any amin’ny faritra manodidina dia miasa any an-tsaha na mandeha mivarotra eny an-tsena, fa tsy voatery handeha ao amin’ny biraon’ny kaominina mandritra ny iray volana. Ny olona sasany nandeha niasa any amin’ny tanàna na faritra hafa, misy ny nitsidika faritany na nandeha lavitra mipetraka any ivelany : mba ahafahan’ireo karazan’olona rehetra ireo hanana fotoana ahafantarana ny vaovao sy hanatonana ny mpiandraikitra dia tena tokony ho soloina "herintaona" ilay fe-potoana "iray volana".

3 – Tsy maintsy asiana fanitsiana ny andininy faha-96 mikasika ny fanararaotana ny fananan-tany (na abus de propriété) satria tsy azo hampiharina amin’ny zava-niseho talohan’ny nivoahany ny lalàna (non-rétroactivité) sady tokony homena fotoana ny olom-pirenena hahafantatra ny lalàna sy hampihatra azy.

Ny andininy 95 dia manondro ho "fanararaotana fananana" (abus de propriété) ny tsy fampiasàn’ny tompony na tsy fanabeazam-boho ny tany nandritra ny 20 taona nanomboka tamin’ny daty nahazoana ny titra. Raha miseho izany, dia afindra ho fananan’ny fanjakàna ilay tany.

Araka ny Andininy 96, ny sazy voalaza ao amin’ny andininy teo aloha dia azo ampiasaina, amin’ny tranga sy fotoana rehetra, raha vao tapitra ny fe-potoana voalaza, na alohan’ny hanatanterahana ny fampiharana ity lalàna ity aza, afa-tsy raha nisy antony nampijanonana na nampiatoana ny zo mahazatra.

"Article 95 - Tout immeuble ayant fait l’objet d’un titre foncier doit être exploité, entretenu et utilisé directement ou indirectement par son propriétaire. Si le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations ci-dessus, ou si l’immeuble est considéré comme vacant au sens de l’article 18 de la loi 2005-019 du 17 octobre 2005, il y aura application de la procédure de sanction de transfert à l’Etat.[…] Cette sanction est applicable […] lorsque (le propriétaire) n’exploite pas son immeble pendant un délai de vingt ans à compter de la date de l’inscription de son droit sur le titre foncier ou le titre cadastral. […]

Article 96 - La sanction prévue à l’article précédent peut, dans tous les cas, être invoquée à tout moment, dès que le temps nécessaire couru depuis avant même l’application de la présente loi est accompli, sauf les causes d’interruption et de suspension de droit commun."

4- Ireo fanalàna an-keriny ny tany amin’ny tompony noho ny zava-takian’ny tombotsoan’ny daholobe (expropriation pour cause d’utilité publique) dia tokony hiteraka onitra sahaza ahafahan’ny mponina hanana fananana sy asa mitovy amin’izay nisy talohan’ny fakàna an-keriny ny tany sy fananany.

Hoy ny Andininy 41 - Raha toa misy fanalàna ny fanananan’olona noho ny zava-takian’ny tombotsoan’ny daholobe, tsy afaka mampiasa ny zony ireo tompon’ny zo voasoratra afa-tsy amin’ny alalan’ny onitra, araka ny fampiharana ny lalàna sy ny fitsipika momba izany.

"Article 41 - En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, les titulaires de droits réels inscrits ne peuvent exercer ces droits que sur l’indemnité d’expropriation conformément aux dispositions des lois et règlements en la matière. L’inscription de la décision prononçant définitivement l’expropriation conformément aux dispositions des lois précitées purge d’office l’immeuble de tous les droits réels inscrits. "

Maro ny fakàna an-keriny ny tanin’olona efa nanomboka teto Madagasikara noho ny antony voalaza fa zava-takian’ny tombotsoan’ny daholobe ary betsaka ny mbola mety hitranga mandritra ireo volana sy taona ho avy. Ny onitra voaray aoarian’izany anefa matetika dia tena kely dia kely teo aloha teto Madagasikara. Araka ny adidin’ny Fanjakàna voasoritra eo amin’ny lafiny iraisam-pirenena, ny onitra noho ny fakàna an-keriny ny fananan’olona dia tsy maintsy ho afaka hiantoka ny zo hanana trano fonenana, izany hoe hanana toerana ahafahana miaina ao anatin’ny fandriampahalemana, sy ny fitoniana ary ny fahamendrehana ; ary ny zo hanana sakafo ampy, izany hoe misy fomba ahitàna sakafo amin’ny fomba maharitra sy fahafahana mahita hohanina mivantana avy amin’ny tany na harena voajanahary hafa ; toy izay nisy sy niantohan’ny fananana sy ny asa talohan’ny fanalana an-keriny.
Izany adidy izany dia mifototra amin’ny andininy faha-11, fehin-tsoratra 1 sy 2 ao amin’ny Fifanekena Iraisam-pirenena Ara-toekarena sy sosialy ary ara-kolontsaina, (Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels) nankatoavin’i Madagasikara tamin’ny faha-22 Septambra 1971 ary manana sanda ambony noho ny lalàna, araka ny andininy faha-137 paragrafy 4 amin’ny Lalàm-panorenan’ny Repoblika fahefatra eto Madagasikara ary ny ambaratongam-pitsipika araky ny lalàna.

5 - Ny andininy faha - 127 mikasika ny lalàna momba ny fampiasam-bola 2007-036 dia tokony ho esorina tato amin’ity volavolan-dalàna ity satria manamafy sy manamarina ny fahafahan’ny orinasa vahiny mividy tany eto Madagasikara (mody ampiarahana miombona antoka amin’ny orinasa Malagasy izy ireo amin’izany)

Ny andininy faha-127 dia manamafy fa ny fepetra mikasika ny fahafahan’ny vahiny mizaka fananan-tany, izany hoe mividy tany, araka ny lalàna 2007-036 ka tokony hesorina tato amin’ity lalàna ity.

L’article 127 confirme que "Les dispositions spécifiques relatives à l’accession à la propriété foncière par les étrangers restent soumises à la loi n° 2007.036 du 14 Janvier 2008 sur les investissements à Madagascar".

Manoloana ny vola sy fahafaha-mividy tsy mitovy, ary noho ny fahasahiranann’ny maro an’isa amin’ny Malagasy, dia mety ho lasan’ny vahiny avokoa ny tany rehetra eto Madagasikara raha tazonina io lalàna voalaza io. Ary kasaina homena titra fananan-tany ireo orinasa vahiny matoa misoratra manokana eto ity lalàna ity.

6 - TSY MISY SATA-TANY « ZONE CADASTRAL » araky ny lalàna KA TOKONY HIVERINA
AO AMIN’NY TANIN’OLON-TSOTRA TSY VITA TITRA (PPNT) ny tany nangatahana titra anaty kadasitra nefa tsy mbola vita baorina
voalaza ao amin’ny andininy faha-46 : Koa tsy maintsy esorina ny “zone cadastral ou” ka arotsaka ao amin’ny satan’ny “tanin’olon-tsotra tsy vita titra” avokoa.

Article 46 : […] Ny tany nangatahana titra araka ny hitsivolana 60.146 nefa tsy mbola vita baorina dia averina ao amin’ny sata nisy azy teo aloha “faritra kadasitra” (zone cadastral) na tanin’olon-tsotra tsy vita titra.

"Article 46 : Des dispositions particulières relatives aux anciennes requisitions d’immatriculation sous l’égide de la loi locale : […] Les terrains qui n’ont pas encore été bornés sont versés dans leur statut antérieur, zone cadastral ou propriété privée non titrée".

TSY AZO EKENA NY FANOMEZANA FAHEFANA MIHOAM-PAMPANA NY MPIASA AO AMIN’NY SAMPAN-DRAHARAHAN’NY FANANAN-TANY ATO ANATIN’IRETO ANDININY IRETO :

7 - Mikasika ny fanoratana tany sy fanomezana titra iombonana faobe dia misy Tribunal Terrier Ambulant voalaza fa hitsara (Andininy faha- 47, 48 ary 55, 56)

Ny andininy faha 47 sy 48 dia mikasa ny hanome ny mpiasa sy tompon’andraikitra ao amin’ny sampan-draharahan’ny Fananan-tany fahefana feno hanapa-kevitra sy hitsara mandritra ireo fotoana iasàny ao amin’ny Tribunal Terrier Ambulant manoratra tany ireo. Ary ny fanontaniana mipetraka mikasika ny andininy faha-55 dia mifandraika amin’ny zon’ireo vahoaka mandritra ireo fivoriana fitsarana ireo : tsy manana zo haneho hevitra mifanohitra amin’ny voalazan’ireo olona tonga hitsara ireo ny fokonolona sy ny olom-pirenena raha misy fifandirana na tsy fitovian-kevitra.

Ny andininy faha-56 ao anatin’ity volavolan-dalàna ity, dia manamafy izany - Ny filohan’ny Tribunal Terrier Ambulant dia misahana ny fampandehanana ny fitsarana, azony atao ny miantso ny herim-pamoretana. Raha misy horakoraka, dia asaina mivoaka ireo nanao izany ary ireo izay manohitra dia ho sintonina ary ho samborina eo no eo ho any amin’ny trano figadràna mandritra ny efatra amby roapolo ora raha vantany vao manao taratasy manome baiko ho amin’izany ny filohan’ny Tribonaly.

Raha misy korontana mandrity ny fitsarana, ary raha toa sendra nisy nanaratsy ny “tribunal terrier” tamin’ny teny, na fihetsika, na fandrahonana an-tsoratra tsy navoaka ampahibemaso, na tamin’ny fandefasana zavatra samihafa, dia ho voasazy ny tsy mpanara-dalàna higadra roa ka hatramin’ny dimy taona.

"Article 47 – Un Tribunal Terrier Ambulant est institué et est compétent pour la consécration du droit de propriété résultant de la procédure d’immatriculation collective. 
Article 48 - Le Tribunal Terrier Ambulant est composé comme suit : Président : - Un inspecteur des domaines justifiant cinq années d’ancienneté dans ce corps ; [..]
Article 56- Le président [du Tribunal Terrier Ambulant] a la police de l’audience, il pourra faire appel à la force publique. En cas de tumulte, il sera enjoint aux auteurs de se retirer et les résistants seront saisis de corps et déposés à l’instant dans la maison d’arrêt pour une durée de vingt-quatre heures sur le vu de l’ordre d’incarcération délivré par le président. "

Ireo fepetra voalazan’ny andininy faha-56 dia mahatonga ireo fivorian’ny daholobe hiatrika ny Tribunal Terrier Ambulant ho tena mety hampidi-doza ireo vondrom-piarahamonina any an-toerana. Ny lalàna dia tsy tokony hamela izany hiseho. Koa mangataka ny fanovàna ny andininy faha-47 ka hatraminy faha-56 izahay mba hanala ireo lafiny manahirana sy mampihorohoro ireo ary hampiditra ny fahafahana sy fomba hanehoan’ny mponina ny heviny sy hiantoka ny fanajana ny zon’ireo olom-pirenena hilaza hevitra.

"Article 58 : […] : Les jugements rendus par le Tribunal Terrier Ambulant ne sont pas susceptibles d’opposition. "

Raha midika io voalaza ao amin’ny faran’ny andininy 58 io fa ny Tribunal Terrier Ambulant dia manapa-kevitra farany fa tsy misy ambaratonga hafa azo itondràna ny didim-pitsaràna avoakany dia tokony ho foanana io andininy io satria tsy mifanaraka amin’ny andraikitra neken’ny Fanjakàna Malagasy hiantoka fitantanana mahomby ny fitsaràna, amin’ny alalan’ny fahafahana mampakatra amin’ny ambaratonga faharoa ohatra eto (andininy 14, para. 5 amin’ny Fifanekena Iraisam-pirenena momba ny zo sivily sy politika, nankatoavin’i Madagasikara tamin’ny 21 Jiona 1971)

8 - Mikasika ny antontan-taratasy tsy ampy sy ny boky rovitra kosa dia mikasa hanangana Tribunal Spécial Terrier (Fitsaràna manokana momba ny Tany) ity volavolan-dalàna ity manomboka ao amin’ny andininy faha-82.

"De la reconstitution des documents fonciers et topographiques - Paragraphe 1 : Du Tribunal Spécial Terrier

Article 82 – Un tribunal dénommé Tribunal Spécial Terrier est institué pour statuer sur le sort de données foncières manquantes et/ ou documents fonciers détériorés sur la base des documents d’inventaire relatifs à ces données et documents fonciers. Il est chargé également de statuer sur les requêtes en délivrance de second duplicata. Sa compétence territoriale est déterminée par un arrêté du Ministère chargé du service des domaines. "

Ny fanorenana fitsaràna manokana toa ity dia efa nampangain’ny Komity momba ny Zon’olombelona ao amin’ny Firenena Mikambana, tompon’andraikitra amin’ny fanaraha-maso ny fampiharana ny fifanekena voalaza etsy ambony, izany hoe "Hampijanona ny fampiharana ireo fomba fiasa manokana izay tsy mifanaraka amin’ny fitsipiky ny fitsaràna tsotra" [General Comment # 13 (1984), para. 4]. Ankoatra izany, ny Fitsarana Manokana momba ny Tany dia fihemorana miohotra amin’ny dingana efa neken’ny Malagasy ho fanajana ny andininy faha-14 ao amin’ny Fifanekena, araka ny tatitra ara-potoana fahatelo nataon’i Madagasikara teo anatrehan’ny Komitin’ny Firenena Mikambana momba ny Zon’Olombelona. Nanambara i Madagasikara tamin’izany fa "253. hanorina ny fitsarana tsy miangatra, ka nanapa-kevitra ny fanafoanana ny fitsarana manokana toy ny Fitsarana Manokana Heloka Bevava sy ny Tribonaly Manokana Ara-toekarena ». Hatramin’izao, ny fandikan-dalàna tafiditra ao anatin’ny faritr’ireo « juridictions » ireo dia ny fitsarana tsotra. (UN Doc, CCPR / C / MDG / 2005/3, 13 jona 2005, para 253). Ho famaranana, ny lalàm-panorenana ao amin’ny Tribunal Spécial Terrier dia mifanohitra amin’ny fitsaràna Malagasy tsara fitantanana sy ny fanekena iraisam-pirenena nataon’i Madagasikara momba izany. Tokony ho foanana io Tribonaly io, ary, raha voatazona, dia tsy maintsy miantoka ny fahaleovan-tena mahomby sy fanasarahana ny rafitra mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna. Ny fahamaroan’isa ny mpiasan’ny sampan-draharahan’ny Fananan-tany ao amin’io voalaza fa Tribonaly io dia tsy mifanaraka amin’izany.

9 – Mitovy zo sy adidy amin’ny olom-pirenena rehetra ny teknisiana sy mpiasa ao amin’ny Sampan-draharahan’ny Fananan-tany ka tsy tokony ho arovan’ny lalàna manokana.

Tokony ho foanana ny Andininy faha-117 ka hatramin’ny 120 fa mitady hanome alàlana ny mpiasa ao amin’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany hanapatra fahefana amin’ny mponina raha misy fifanolanana.

Andininy 117 - Ny hetsika fikomiana, na fanompana, na fandrahonana ireo mpiasan’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany eo amin’ny fanatanterahana ny andraikiny eny amin’ny toerana samihafa dia heloka hosaziana am-ponja iray volana ka hatramin’ny enim-bolana ary lamandy Ar 100,000 hatramin’ny AR 900,000 na iray amin’ireo sazy roa ireo ihany.

Andininy 119 - Ny manam-pahefana eo an-toerana izay tsy manaraka ny baiko am-bava na an-tsoratra avy amin’ireo mpiasan’ny sampandraharahan’ny fananan-tany koa dia ho voasazy.

Andininy 120 – Rehefa eo am-perin’asa dia tsy azon’ny mpitandro filaminana petahana rojo vy ny mpiasan’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany ary tsy azo samborina raha tsy efa nampandrenesina ny lehibe-ny.

"Article 117 - Les actes de rébellion, voies de fait, injures, outrages et menaces contre les agents des Services fonciers dans l’exercice de leurs fonctions sur les lieux et en général tous actes commis de nature à paralyser l’exécution des travaux sont constatés par un rapport adressé aux autorités compétentes et poursuivis devant les juridictions compétentes.
Les coupables sont punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de Ar 100.000 à Ar 900.000 ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues par la loi au cas de rébellion.[…]
Article 119 - Les autorités locales qui n’obtempèrent pas à la réquisition verbale ou écrite des agents des Services fonciers à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, et ne leur prêtent pas aide et assistance en toutes circonstances, sont punies administrativement, à la demande du Ministre chargé des Services fonciers, et restent, en outre, passibles des peines prévues, en pareil cas, par le Code pénal.[…] Pendant l’exercice des fonctions des agents des Services fonciers, ces contraventions peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les agents des Services fonciers, les officiers de la police judiciaire et tout agent de la force publique ou Experts.
Article 120 – […] les agents des Services fonciers, dans l’exercice de leurs fonctions ne peuvent être en aucune manière menottés à la suite des convocations policières et ne peuvent être interpellés qu’après la saisine du supérieur hiérarchique".

Misaotra indrindra anareo handinika ny fangatahanay Tompoko ary manantena fa hanala sy hanitsy izay andininy tsy mahasoa ny mpiara-belona sy ny Malagasy maro an’isa ao amin’io volavolan-dalàna io ianareo mba tsy ahalasa azy ireo ho anisan’ny lalàna.

Parisy faha-03 novambra 2017

Ny Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy - Collectif pour la défense des terres malgaches –TANY

patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info ; https://fr-fr.facebook.com/TANYterresmalgaches/