Categories

Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-90

13 mars 2018
Admin

Filazam-baovao faha-90

English français Malagasy

TARATASY MISOKATRA ho an’ Andriamatoa LIM SANG-WOO
Masoivohon’ny Repoblikan’i Korea Atsimo eto Madagasikara

Andriamatoa Masoivoho,
Tompokolahy hajaina,

Voninahitra ho anay ny mandefa aminao ity taratasy misokatra ity, izay nandefasanay dika mitovy ny manam-pahefana sy ny mpanao gazety Malagasy.

Amin’izao fiandohan’ny taona 2018 izao, manodidina ny fanoloranao ireo taratasy fahazoanao alàlana ho masoivoho, dia nanambara ny ao amin’ny vohikalan’ny Fiadidiana ny Repoblika Malagasy fa "hafainganina ny tetikasa maro" ao anatin’ny fiaraha-miombon’antoky ny Korea Atsimo sy Madagasikara : "foto-drafitrasa, herinaratra, ary ny fifanakalozana traikefa momba ny teknolojia vaovao" (1).

Efa nisy fotoana teo aloha nampahafantaran’ny vohikalan’ny Fiadidiana ny Repoblika Malagasy ny zavatra nataon’i Korea Atsimo toy ny :

- fanomezana ho an’ny Birao nasionaly misahana ny fitantanana ny loza voajanahary, fitaovana fitrohana rano 22, ‘tractopelles’ 22, kamiao vaventy 22, fiara mpitondra marary 22, fiarabe ho an’ny mpamonjy voina 22 misy ‘bras élévateur’, motopompes matanjaka 22, tobim-pitantanana sy toeram-pitsaboana azo ovaina toerana miisa 11, ary koa fitaovana vaventy samihafa sy fitaovana informatika famantarana ny toetrandro entina hamatsiana ireo faritra 22 eto Madagasikara ;

- fanokafana ny Ivo fanakaram-baovao ao anatin’ny Sekoly Ambonin’ny Politeknika ao Antananarivo ;

- ary tetikasa iray mitondra ny lohateny hoe "Better Life for Girls", (Fiainana Tsara kokoa ho an’ny Tovovavy) mba hanatsarana ny fiainan’ny tanora tovovavy Malagasy. (2)

Taorian’ny fitsidihina ara-pomba fifanajana nataonao tamina mpitondra Malagasy samihafa, dia notaterin’ny mpanao gazety ny fisian’ny tetikasa mikasika "fitrandrahana harena ankibon’ny tany, ny indostrian’ny jono, ny fambolena sy ny sehatry ny jono ary ny angovo azo havaozina, ka ny laharam-pahamehana amin’izany dia ny toe-karena manga ankoatry ny fanarenana ny lalana nasionaly faha 9, izay efa tao anatin’ny fikasàna hatramin’ny taona 2008. (3) sy (4)

Maro izy ireo, lava ny lisitra, satria tsy adino ny fandraisanareo anjara ao amin’ny orinasa Ambatovy sy ny manodidina hatramin’ny taona 2005.

Andriamatoa Masoivoho hajaina,

Vao haingana hono ianao no nilaza tamin’ireo mpanao gazety fa ho raisinao ho toy « ny asa lehibe sy anjara andraikitra ny miara-miasa amin’ny firenen-kafa « emergence » tahaka an’i Madagasikara ary indrindra fa ny fampandrosoana. [..] Dia tena nametraka fanamby lehibe izahay, hoy ianao, satria fantatray ny fahamafisan’ny fahantrana niainanay. […] » Koa nentaninao “ny vahoaka Malagasy mba hiray hina sy samy hisikim-ponitra hampandroso ny firenena”, (4) sy (5)

Ankoatr’ izany, raha sendra namaly ny fanontanian’ny mpanao gazety Andriamatoa Mpiandraiki-draharaha (Chargé d’Affaires)-n’ny masoivohon’ i Korea Atsimo tamin’ny taona 2013, dia nilaza fa i Korea Atsimo dia mikendry hatrany ny tombotsoan’ny roa tonta (« gagnant –gagnant » ) eo amin’ny fifandraisana amin’i Madagasikara sy ny mponina any amin’ny toerana rehetra izay misy azy eto Madagasikara "(6).

Andriamatoa Masoivoho hajaina,

Mamelà anay hangataka anao am-panajana, mba hanazava amin’ny antsimpiriany ny takalo nangatahana tamin’ny Malagasy tamin’ireo fanomezana sy fampiasam-bola ireo, izao ankehitriny izao, sy ao aoriana kely ary amin’ny lavitr’ezaka. Raha tenenina amin’ny fomba hafa dia : inona no azonareo eto Madagasikara takalon’ireo, araka ny fifanarahana natao ?

Tsy mbola adinonay rehetra mantsy ny tetikasa Daewoo Logistics, na ny "raharaha Daewoo" araky ny filazan’ny Malagasy azy, izay nikasika ny fampanofana tany fambolena 1,3 tapitrisa hekitara mandritry ny 99 taona tamin’ny orinasa Daewoo Logistics tao amin’ny faritra efatra eto Madagasikara. Voatery nahato ny fanatanterahana azy io noho ny krizy ara-politika teto amin’ny firenena tamin’ny fiandohan’ny taona 2009 ...

Tena loza goavana ho anay Malagasy io raharaha io. Mbola mankarary ary mamelona tahotra tena mitombona eo anivon’ny mponina sy ny firaisamonim-pirenena io resaka io.

Nisy mpiandrikitra tao amin’ny Daewoo Logistics nilaza tamin’ny volana Martsa 2009 fa efa nahatanteraka ny anjarany rehetra tamin’ny fifanarahana izy ary miandry ny fanapahan-kevitry ny Malagasy momba ny dingana manaraka (7).

Izany no mahatonga anay hanontany hoe : Tokony hiomana amin’ny fanaingana indray io tetikasa Daewoo Logistics io, amin’ny fomba samihafa ve izahay, na toy ny nikasàna azy tany am-boalohany na amin’ny endrika vaovao ?

Misaotra anao mialoha amin’ny valinteninao izahay, sady manantena fa hangarahara tanteraka izany valinteny izany ka hiresaka ny lafiny rehetra tsy ankanavaka mikasika ny fiaraha-miasa eo amin’ny Korea Atsimo sy Madagasikara.

Raiso, Andriamatoa Masoivoho, ny fanajana feno atolotray anao

Parisy, faha 16 Febroary 2018

Amin’ny anaran’ny Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy
Mamy Rakotondrainibe, filohan’ny fikambanana.

patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info ; www.facebook.com/TANYterresm....

Rakitra nakàna hevitra :

(1) http://www.presidence.gov.mg/revues...
(2) http://www.presidence.gov.mg/madaga...
(3) www.lexpressmada.com/.../par....
(4) http://lalignedemire.mg/article/Kor... ;
(5) “emergence” dia azo adika hoe “mikatsaka fisandratana sy fandrosoana”
(6) http://www.nocomment.mg/la-coree-du...
(7) https://af.reuters.com/article/inve...

Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY ; MDA 11 - Boîte 89 ; 8, rue du général Renault - 75011 - Paris - France
Nivoaka tao amin’ny Gazetim-panjakana momba ny Fikambanana (J.O. Associations) ny fijoroany tamin’ny 07/02/2009