Categories

Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-98

26 juillet 2018
Admin 2

Filazam-baovao faha-98

English français Malagasy

Tratry ny famoretana indray ny tolona ara-drariny ataon’ny fokonolona monina manodidina ny toeram-pitrandrahan’ny orinasa QMM-Rio Tinto any Tolagnaro - Madagasikara

Misy solontenan’ny fokonolona monina manodidina ny toeram-pitrandrahana ao Mandena tonga teto Antananarivo mba hihaona amin’ny rafitra samihafa eo amin’ny ambaratonga nasionaly ary nanetsika ireo fampahalalam-baovao satria voasambotra ny naman’izy ireo efatra taminy faha-28 Jona. Ny didim-pitsaràna navoakan’ny Tribonaly taorian’ny fitsaràna azy ireo ny faha-5 Jolay dia sazy herintaona an-tranomaizina, sazy mihantona, miaraka amin’ny fandoavana onitra 1 tapitrisa ariary isan’olona.

Ny olana lehibe indrindra navoitran’ireo fokonolona efa an-taonany maro dia mikasika ny sandan’ny fanonerana ny tanin’izy ireo very noho ny fanomezana azy ny orinasa QMM hanaovana fitrandrahana tamin’ny alalan’ny fampanofàna maharitra isarian-ko tompony (bail emphytéotique). Niteraka fahaverezan’ny foto-pivelomana sy ny fototry ny fidiram-bolan’ny mponina niharan’ny tetikasa fitrandrahana izany.

Ny faha-3 Aogositra 2011 dia nisy Vaomiera niarahan’ny solontenam-panjakàna avy amin’ny Faritra, ny sampandraharahan’ny Fananan-tany (Domaines), Soridrefitany (Topographie), Fambolena (Agriculture) ary ny Fanorenana any ambanivohitra (Génie Rural), nanapaka fa ny sandan’ny fanonerana ny tany dia 3.000 Ariary isaky ny iray metatra tora-droa.

Na teo aza izany fanapaha-kevitra izany, dia 500 Ariary isaky ny iray metatra tora-droa no salan’isa nikajiana ny onitra voarain’ny mponina. Fanampin’izany, nisy fitarainana marobe noho ny fisian’olona maro tsy nahazo onitra ; ny fihenan’ny velaran-tany nolazain’ny QMM miohotra amin’ny velaran-tany voarefy teo aloha, sns…

Noho ny tsy fahazoana fahafaha-po tamin’ireo fitakiana, dia nosakanan’ny mponina ny làlana mankany amin’ny toeram-piasan’ny orinasa QMM ny 29 sy 30 ary 31 Mey 2018.

Mba ahitàna vahaolana, dia nivory nanao latabatra boribory indray ary nanasonia fifanekena ny faha-3 jona ireo solotenan’ny orinasa QMM, ny manam-pahefana avy ao amin’ny Fanjakàna, ny fikambanan’ny mponina ary ny fikambanana avy ao amin’ny fiarahamonim-pirenena.

Manambara ireo fokonolona fa tamin’ny fiandohan’ny volana Jolay, raha tapitra daholo ny fe-potoana voalaza ao anatin’ilay fifanekena voalaza etsy ambony fa fetra tsy maintsy ahatanterahan’ny asa nifanarahana, dia tsy nisy asa niantomboka na iray aza. Tsy nanaja ny fifanekena nosoniavina ny faha-3 Jona ny orinasa QMM fa naleony nitory ny mponina tany amin’ny Tribonaly noho ny hetsika nataony tamin’ny faran’ny volana Mey ka voasambotra ny olona efatra, notsaraina ary nosaziana.

Ny CRAAD-OI sy ny Fikambanana TANY dia :

  • miarahaba ireo vondron’olona any ifotony izay nahay nanentana ny herin’ny mpamboly sy mpiompy, mpanjono ary mpampiasa tany (usufruitiers) ka nanambatra azy tao anatin’ny fikambanana MPAMBOLY MITAMBATRA ao Fort-Dauphin ;
  • manandratra ny fikirizan’ireo vondron’ny mponina any ifotony sy ny fitozoany eo amin’ny fitakiana ny zony mandritry ny ho efa folo taona izao ;
  • mampahery ny vondron’olona any ifotony ao amin’ny fikarohany ny fanatanterahana ireo fampanantenana samihafa, ny fanajàna ny fanapaha-kevitra nametra ny onitra ho 3 000 Ariary ny iray metatra tora-droa ary ny fampiharana ny fifanekena nosoniavina ny faha-3 jona.
  • manameloka amin’ny fomba hentitra ny fanenjehana nataon’ny orinasa QMM tany amin’ny Tribonaly sy ny famoretana ny solontenan’ny fokonolona nataon’ny mpiandraikitra ao amin’ny Fitsaràna ;
  • manao antso avo amin’ny Fanjakàna sy ny orinasa Rio Tinto – izay miara-miombon’antoka ao amin’ny orinasa QMM – mba hanome fahafaha-po ny fitakian’ny fokonolona ;
  • miantso ny olom-pirenena sy fikambanana miaro ny zon’olombelona eran-tany mba hanohana ny fokonolona monina manodidina ny toeram-pitrandrahan’ny QMM amin’ny tolona ataon’izy ireo mba hiarovana ny foto-pivelomana sy loharano fidiram-bolan’izy ireo, ary hitaky ny fanajàna ny zo ara-ekonomika, sy ara-sosialy ary ara-kolotsainan’izy ireo.

26 Jolay 2018

Ny CRAAD-OI (Centre de Recherches et d’Appui pour des Alternatives de Développement – Océan Indien) craad.madagascar@gmail.com ; http://craadoi-mada.com

Ny Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy (Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY) patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info