Izay mitambatra vato, izay misaraka fasika


Accueil > Newsletters > Filazam-baovao faha-91

Filazam-baovao faha-91

publié par Admin 2, le jeudi 15 mars 2018

Toutes les versions de cet article :

NY LALÀNA MAHAKASIKA NY FARITRA ARA-TOEKARENA MANOKANA (ZES),
VARAVARANA MISOKATRA HO AN’NY FANGORONAN-TANY ETO MADAGASIKARA

Eo am-panohizana ny asany fiarovana ny tany Malagasy sy fibanjinana fitantanana mirindra sy maharitra ny harena voajanahary ananan’ny firenena ny Fikambanana miaro ny Tany, dia te-hanohy hanetsiketsika sy hamatsy ny fifanakalozan-kevitra mikasika ny Faritra Ara-toekarena Manokana (ZES). Mavesa-danja loatra mantsy ny lokan’ady ka mendrika ny hanompanan’ny olompirenena rehetra fotoana hamantarana ny lafiny samihafa momba io tetikasa io sy ny mety ho fiantraikany, ka hitondra ny heviny sy ny fanamarihany ary ny anjara-birikiny.

Ny lalàna faha-2017-023 tamin’ny 28 novambra 2017 mahakasika ny Faritr’asa Ara-toekarena Manokana (1), izay efa nanaovan’ny Fikambanana miaro ny TANY fanambaràna teo aloha (2), dia efa nankatoavin’ny Solombavam-bahoaka sy ny Loholona.

Taorian’ny nanindrian’ny Fitsaràna Avo momba ny Lalam-panorenana (HCC) fa tsy mifanaraka amin’ny Lalam-panorenana manan-kery ankehitriny ny andininy sasany amin’io lalàna io (3) dia hisy fampidirana azy io indray rehefa nasiana fanovàna entina ho dinihin’ny Antenimieram-pirenena amin’izao fivoariany tsy ara-potoana nanomboka ny faha-27-n’ny volana febroary 2018 izao.

1/ Hanala amin’ny Malagasy ny fahafaha-mandia amin’ny tany aman’arivo-na hekitara mandritry ny fe-potoana lava na mety tsy voafetra ny lalàna momba ny Faritra Ara-toekarena Manokana (ZES) (4)


Tsara ho fantatra mantsy fa ny olompirenena malagasy tsotra dia tsy hahazo handia anatin’ireny ZES ireny, izay ho toy ny firenena anatin’ny firenena (5), lavitry ny fifehezana mivantan’ny manam-pahefana. Ireo mpampiasa vola izay ahazo ZES - antsoina hoe « mpampivoatra » (développeurs) (6) - no ho tompo-marika amin’ny fitantanana ireo faritra midadasika sy amin’ny fanapaha-kevitra ho raisina ao. Tsy ho afaka hanara-maso ny zava-miseho ao ny fokonolona manodidina sy na ny solombavambahoaka aza angamba (7). Maro ireo toerana manana tany lonaka sy harena sarobidy samihafa, akaikin’ny làlana mankany amin’ny ranomasina matetika, izay eo an-dalam-pifantenana azy ho ZES ny tompon’andraikitra ka hiala tsy ho anisan’ny faritra iainan’ny Malagasy maro an’isa intsony fa ho lasa faritra atokana indrindra indrindra ho an’ny vahiny sy ho an’ny Malagasy tena vitsy an’isa angamba.

Ny olona izay monina amin’izao fotoana izao eo amin’ny faritra sy toerana voakasik’ireny tetikasa ireny dia voatery tsy maintsy hanome ny taniny ny Fanjakàna ary ahazo onitra takalony (8), na ho voaraoka, fa tsy maintsy hifindra monina daholo.

Ny tany izay nandatsahan’ny razambe teo aloha sy ny fianankaviana ankehitriny ny hatsembohany ny fahazoana sy fikolokoloana azy dia ho very tanteraka, satria tsy maintsy hamidy amin’ny fitondràm-panjakana izy ireny dia hafindrany ho ZES (4 sy 8) : tsy hisy ho voatahiry na ny fananana na ny fomba amam-panaon’izy ireo teo an-toerana, tsy hisy ho voahaja ny fakan’izy ireo sy ny rohy mampifandray azy amin’ireny tany ireny izay manan-kasina.

2/ Ho very ny fiandrianam-pirenena sy ny toerana ivelaran’ny fiainan’ny mponina 

Raha voatazona araky ny fisehony tany am-boalohany ny làlan-kevitry ny lalàna, dia hitandidona mafy ny fahitàna ny Fanjakàna malagasy hamindra tanteraka ny fitantanana ireo faritra voafidy amin’ny Fahefàna mandrindra ny Faritra Ara-toekarena Manokana (AZES na Autorité de régulation des ZES), izay noraràn’ny Filan-kevitra ambony momba ny Lalam-panorenana ny fepetra fampiharana azy araka izay voalaza, satria nifanipaka tamin’ny Lalam-panorenana. (3)

Kely dia kely ny fitaovana sy hery ahafahan’ny mpiasa sy mpiandraikitry ny Fanjakàna hanamarina izay hiseho any anatin’ny ZES, ho sarotra aminy koa ny hanitsy sy hanarina izay sendra fandikàna ny fitsipika iraisam-pirenena sy ny lalàna velona malagasy. Vao maika manamarina izany ahiahy izany ny fahitàna ireo tompon’andraikitra amin’izao fotoana izao sahirana lalina amin’ny fampiharana ny lalàna sy fepetra ato anatin’ny firenena izay miaina anatin’ny tebiteby sy tsy fandriam-pahalemana ny faritra sasany (9)

Tsy mitsahatra ny mitady fomba hanamoràna ny fidiran’ny fampiasam-bola avy any ivelany ny manam-pahefana malagasy. Marihina eto ny filazàn’ny Tahirim-bola Iraisampirenena (FMI) fa tsy dia hitondra mpampiasa vola vaovao ankoatr’ireo izay efa vonona ho avy, na tsy nisy an’io lalàna io aza, ny lalàna momba ny ZES (10). Ny Fikambanana TANY kosa dia manindry fa ny fitrandrahana ny harena eto Madagasikara mandritry ny fe-potoana voasaina sy mifanaraka amin’ny lanjan’ny fampiasam-bola dia azo atao tsara amin’ny fomba tsy voatery manome velaran-tany midadasika.

Ny mpiandraikitra sy ireo mpandray fanapaha-kevitra anatin’ny Fanjakàna malagasy dia tokony ho afaka handanjalanja irery ny votoatiny sy ny fepetra fanatanterahana ary ny tombotsoa azon’ny andaniny sy ankilany momba ny tetikasa ampiasam-bola tsirairay, fa tsy tokony hamela olona na rafitra hafa – ny AZES sy ny « mpampivoatra »/ « développeur » – hanapaka ny momba izany. Amin’izay mantsy, raha toa ka tsy mikaona amin’ny tombotsoan’ny firenena ny zava-kendren’ilay tetikasa, dia afaka sy tokony ho lavina. Ny mpitondra malagasy dia tokony haneho sy hanaporofo ny fahaizany mitantana sy mampivoatra ny tombotsoan’ny mponina maro an’isa fa tsy tokony hamindra ampahany amin’ny faritry ny firenena sy ny andraikitra fototry ny Fanjakàna (responsabilités régaliennes de l’Etat) amin’ny mpampiasa vola (3), izay hitandro voalohany indrindra ny tombotsoany manokana satria izy ireo tsy « mpanao asa soa ».

Ny ZES kasaina ho anisan’ny hapetraka voalohany dia ao avaratr’i Madagasikara, izay nanaovana fivoriana iraisam-pirenena nandritry ny andro maromaro ny momba azy tamin’ny volana Febroary teo. Hidadasika eo amin’ny 2.000 hekitara izy io, tena velaran-tany goavana (11). Raha ho aingana toy izany ny fandehany, ary satria mitombo hatrany ny faritra hampiasam-bola isa-karazany, na efa lany ny lalàna momba azy, na voalaza fa hisy volavolan-dalàna hivoaka (ZIA, ZES, ZII, ZEE, etc..) izay ho anisan’ny “tany manana sata manokana” , dia ahiana ho tonga amin’ny toe-javatra misy any Kambôja ny eto Madagasikara. Any Kambôdja mantsy ny olompirenena dia miaina ary ny tantsaha dia mamboly eny amin’ny tany anelanelan’ny tetikasa midadasika fambolena sy ny faritra (concessions) nomena ny orinasa sy kaompania, izay vahiny matetika (12). Io toe-javatra any Kambôja vokatry ny politika fangoronana tany midadasika io, dia niteraka fitorian’ny fikambanana iraisam-pirenena tsy miankina amin’ny fanjakàna ho heloka bevava manohitra ny maha-olombelona (crime contre l’humanité) any amin’ny Fitsaràna Iraisampirenena momba ny Heloka bevava (Cour Pénale Internationale) (13).

Tsy endrika vaovaon’ny “fivarotana tanindrazana” ve izany ? Inona sisa no havelatsika ho an’ny taranaka fara mandimby ? Andraikitry ny mpitondra fanjakàna ankehitriny ny miaro ny Malagasy tsy ho tratry ny toe-javatra toy izany.

3/ Latsaka an-katerena ny mponina malagasy any ifotony : anelanelan’ny fanantenana fiainana tsara kokoa sy ny kabary mamirapiratra.

Ny mpanandratra ny fikarohana mpampiasa vola, na inona na inona ho vidin’izany, na hamotika ny zo fototry ny mponina eo amin’ny taniny aza, dia mampamirapiratra sy mampanantena ny mponina fampandrosoana, asa ary fiainana « maoderina » tsara kokoa.

Misy ampahan’ny mponina mety halaim-panahy hanandrakandrana ny kisendrasendra manoloana ny fampanantenana sy ny kabary tsara lahatra maharenoka (14) ataon’ny manam-pahefana - ny fiainan’ny mponina ara-toe-karena rahateo miha-marefo hatrany. Misy olom-pirenena mametra-panontaniana sy maneho ny ahiahiny (15), misy hafa kosa maneho ny finiavana hiaro ny fomba fiainany, hiaro ny foto-pivelomany ankehitriny sy ny tontolo iainany ary ny harena nolovainy tamin’ny razambeny (16).

Ny ohatra hita any amin’ny firenen-kafa efa nametraka ZES izay lazaina hoe nanjary tafita ara-toe-karena, no matetika resahan’ireo mpanandratra ity làla-kevitra ZES ity. Ireny ZES anefa dia tsy nitondra ny vokatra nandrasana taminy tany amin’ny toerana maro, indrindra tany Indy sy tany Afrika. Ny fametrahana ZES dia tsy azo antoka fa hahomby foana sy hitondra fampandrosoana eo amin’ny firenena izay mametraka azy (17). Ireto ohatra singanina anatin’ny maro ireto dia mampiseho fa tsy ampy ny « finoana », tsy misy ny fahagagana “majika”.

Mitombona sy ara-drariny ny fanontaniana apetraky ny maro momba ny tombotsoa ara-ekonomika mety ho entin’ny ZES ho an’ny firenena sy ny mponina.

Mikasika ny famoronana asa kosa, ny zava-niainana manodidina ny fahatongavan’ny orinasa mpitrandraka goavana vitsivitsy teto Madagasikara, toy ny QMM sy Ambatovy, dia ahafahana manambara fa ny tolotra, raha betsaka tokoa mandritry ny dingana fanamboarana (ny foto-drafitrasa) dia hihena be rehefa miroso amin’ny dingana tena fanatanterahana ny asa (18).

Fehiny

Ny Malagasy mpandray fanapaha-kevitra rehetra dia tokony hanontani-tena momba ny halehiben’ny loza mitatao entin’io lalàna mahakasika ny ZES io. Mbola azo atao ny mampijanona azy, ho an’ny tombotsoan’ny firenena sy ny taranaka fara-mandimby. Azo atao ny manamboatra fotodrafitr’asa goavana sy mametraka indostria mavesa-danja tsy mampiasa io rafitra io, satria ny lalàna momba azy dia tena maneho
- finiavana handao ny zo amin’ny tany, ny hetra maro tokony hiditra sy ny fiandrianam-pirenena
- ary, rehefa zohina, dia fanariana ny fahamendrehan’ny firenena.

Parisy, 8 marsa 2018

Ny Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy.
patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info ; www.facebook.com/TANYterresm....

Rakitra nakàna hevitra

(1) Lalàna faha-2017-23 taminy 28 novembra 2017 : https://www.droit-afrique.com/uploa...

(2) http://terresmalgaches.info/spip.ph...
(3) http://www.hcc.gov.mg/decisions/d3/...
(4) Nisy voambolana na fehezan-teny notsipihinay mba hampisongadinana azy.
Article 51 de la loi 2017-023 - qui n’a pas fait l’objet de remarque de la part de la HCC : « La mise à disposition des terrains au développeur se fait par le biais d’une concession foncière d’une durée maximale de 30 ans renouvelable ».
(5) Nisy voambolana na fehezan-teny notsipihinay mba hampisongadinana azy.
Selon l’Article 2 de la loi 2017-023, une « Zone économique spéciale » ou « ZES » est une « zone géographique ou zone spécifique de développement délimitée physiquement bénéficiant du régime juridique établi par la présente loi, destinée à être un pôle d’investissement en offrant un environnement compétitif aux affaires et à l’investissement.
Toujours selon l’Article 2, l’« Autorité de régulation des ZES » ou « AZES » est une « autorité administrative nationale compétente pour la régulation des ZES ». L’Article 17 souligne que « Sauf disposition contraire prévue par la présente loi, les autorités compétentes conservent et maintiennent la plénitude de leurs prérogatives administratives pour réguler toute activité au sein des ZES. Les autorités compétentes peuvent toutefois déléguer à l’AZES certaines de leurs attributions y compris les questions relatives à la délivrance des permis, certificats, autorisations, approbations et enregistrements relatifs à l’emploi, à l’immigration, à la protection de l’environnement, à la sécurité, à l’enregistrement et à l’immatriculation des entreprises, à la fiscalité et aux douanes, ainsi qu’à toute autre question spécifiée aux textes d’application. Les modalités d’application de la délégation seront précisées par des Protocoles d’Accord. » (Cette dernière phrase a été commentée par la HCC comme étant contraire à la Constitution car permet à l’AZES d’exercer des fonctions régaliennes de l’Etat.)
Article7 : Les différents types d’activités qui peuvent être exercés au sein de la ZES sont, « sans que cette liste ne soit limitative :
- Les activités industrielles et agro-industrielles, - Les activités scientifiques et technologiques, - Les activités touristiques, Les activités financières, - Les activités de transport et de logistique (et) Toutes autres activités pouvant contribuer à la croissance de la ZES et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi ».
Selon l’Article 13 : « Chaque ZES sera dotée d’un guichet unique : Le guichet unique est mis en place afin d’alléger les procédures de traitement des dossiers des investisseurs et des utilisateurs de ZES. Le guichet unique permet ainsi : - la centralisation des demandes et leur traitement ; - la fourniture de tout service administratif et toute information que pourront requérir les entreprises, travailleurs et investisseurs ZES ; - la proposition aux entreprises, travailleurs et investisseurs ZES de ses services afin d’agir en qualité d’« interlocuteur unique » entre ces derniers et l’AZES ; - la délivrance sur place par les administrations représentées des agréments, permis, autorisations et services de contrôle requis par les entreprises, investisseurs, travailleurs ZES.
Article 15 : « Le guichet unique est composé de tous les représentants de l’État des divers domaines concernés par le fonctionnement de la ZES ainsi que de toute entité servant à l’accomplissement de la mission du guichet unique, au besoin, sur décision de l’AZES. »
Les responsabilités de l’AZES et du développeur décrites dans les articles 54 à 58 renforcent l’idée que les ZES seront des Etats dans l’Etat.

(6) Selon l’Article 2, « Développeur de ZES » : entreprise qui conçoit, finance, aménage une ZES, y fournit des services, l’exploite, l’entretien et la promeut conformément à une convention de développeur ;
« Convention de Développeur » : accord conclu entre l’AZES et un développeur de la zone conformément à la présente loi et aux textes d’application qui établissent les termes et les conditions selon lesquels un développeur de la zone est autorisé à développer et viabiliser des terrains de la zone, à créer des infrastructures dans la zone et à promouvoir, exploiter, gérer la zone, ainsi qu’à offrir les services complémentaires ;
Voir également les articles 21 à 30 relatifs au droits (et devoirs) des entreprises et développeurs.

(7) Ao amin’ny sary mihetsika « Je veux ma part de terre – Madagascar » izay mampiseho ny zava-nisy manodidina ny orinasa QMM tao anelanelan’ny taona 2005 sy 2013 tao amin’ny faritra Anosy ho ahitàna sy hahenoana ny solombavam-bahoaka tao Tolagnaro mitaraina fa tsy afaka mandia ao amin’ny Sahan’i Ehoala izy, raha tsy mangataka alalana amin’ny orinasa kanadianina niandraikitra ny fitantanana ny Saha. Io Saha midadasika eo amin’ny 440 hekitara io koa dia anisan’ny kasaina hatao ZES.
https://www.youtube.com/watch?v=RcM...
(8) Nisy voambolana na fehezan-teny notsipihinay mba hampisongadinana azy..
Dans l’Article 2 de la loi 2017-023 sur les ZES, l’ « Expropriation » est définie comme étant « une « procédure permettant à la puissance publique de contraindre une personne privée à lui céder un bien immobilier ou des droits réels immobiliers pour un motif d’utilité publique, moyennant une indemnité juste et préalable » 

(9) http://www.rfi.fr/afrique/20180306-...

(10) http://www.lexpressmada.com/blog/ac...
(11) http://matv.mg/investissements-stra...
http://www.hitsynews.com/economie/z...
http://www.ladepeche-madagascar.com...

(12) Ny rakitra voalohany eto ambany dia mampiseho sarin’ny zava-misy.
 http://www.alterasia.org/2015041338...
https://wrm.org.uy/fr/les-articles-...
https://cambodgemag.com/2018/03/aba...

(13) https://www.lexpress.fr/actualites/...
http://www.liberation.fr/amphtml/pl...
http://www.midi-madagasikara.mg/a-l...
http://geopolis.francetvinfo.fr/cam...
http://www.lefigaro.fr/internationa...
http://laboratoireurbanismeinsurrec...
http://economists-pick-research.hkt...

(14) http://www.laverite.mg/economie/ite...
http://www.mepate.gov.mg/zes-un-pro...
(15) http://www.madagascar-tribune.com/L...

(16) https://www.farmlandgrab.org/post/v...
http://www.midi-madagasikara.mg/eco...

(17) https://www.economist.com/news/fina...
http://www.livemint.com/Politics/pZ...
http://www.business-standard.com/ar...
http://www.businessinsider.com/one-...

(18) - Araka ny voalazan’ny orinasa QMM, ny isan’ny mpiasa mivantana ho azy dia 4.000 nandritry ny fe-potoana fananganana (fotodrafitr’asa) ary lasa 750 rehefa tena nanomboka ny fitrandrahana, 620 ny mpiasa raikitra tamin’ny taona 2014 :
http://www.sifee.org/static/uploade...
http://www.riotinto.com/documents/Q...
- Araka ny orinasa Ambatovy, mihoatry ny 18 500 ny mpiasa mivantana ho azy nandritry ny dingana fanamboarana ary 3.000 rehefa nanomboka ny fitrandrahana.
http://www.ambatovy.com/docs/?lang=...


© Collectif pour la Défense des Terres Malgaches | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop.